English
Get Adobe Flash player

JP Standard - Žabalj

U sastavu sistema vodosnabdevanja u Javnom preduzeću „Standard“ iz Žablja nalaze se crpne stanice u mestima Žabalj, Čurug, Đurđevo i Gospođinci i u njima se nalaze sistemi za regulaciju crpnih i potisnih pumpi. Njih nadzire sistem za merenje, praćenje i kontrolu odnosno SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) koji se nalazi na PC računaru u centru za nadzor u Žablju. SCADA sistem je povezan putem celularne mreže operatera mobilne telefonije, odnosno preko GPRS rutera, sa operatorskim PLC-ovima (engl. Programmable Logic Controller), koji se nalaze na crpnim stanicama i na taj način dobija informacije o radu sistema, a pored toga, omogućeno je i upravljanje njegovim radom.

Šematski prikaz sistema vodosnabdevanja JP "Standard" Žabalj
Slika 1. Šematski prikaz sistema vodosnabdevanja JP "Standard" Žabalj


U svakoj crpnoj stanici se nalaze crpne (dubinske) pumpe koje crpe vodu iz bunara i pune rezervoar i potisne pumpe koje potiskuju vodu iz rezervoara u vodovodne cevi prema korisnicima. Njima upravlja sistem za regulaciju crpnih i potisnih pumpi koji se sastoji iz nekoliko elektro-ormana. U jednom od njih se nalazi grafički operatorski programibilni logički kontroler (PLC), proizvođača „Unitronics" (Izrael) koji služi za kontrolu čitavog procesa. Pored toga u ormanima se nalaze i frekventni regulatori, proizvođača „Control Techniques" (Velika Britanija) na koje su priključene crpne i potisne pumpe, koji regulišu brzine tih pumpi. U rezervoaru vode se nalazi infracrveni senzor daljine ili hidrostatički senzor pritiska, koji daju informaciju o nivou vode u rezervoaru. Transmiter pritiska je postavljen na potisnu cev prema korisnicima. PLC dobija informaciju o nivou vode u rezervoaru i o pritisku u potisnoj cevi od senzora i putem Modbus komunikacije, prosleđuje je frekventnim regulatorima, zajedno sa informacijom o zadatom nivou vode i zadatom pritisku u potisnoj cevi, što zadaje operater na PLC-u. Frekventni regulatori na osnovu tih informacija regulišu brzine crpnih i potisnih pumpi po PID regulaciji. Pored toga PLC uključuje, ili isključuje pumpe (automatski - u zavisnosti od stanja sistema, ili ručno - voljom operatera), tako što na svojim izlazima daje signale za uključenje frekventnim regulatorima, nezavisno od Modbus komunikacije. Automatsko uključivanje/isključivanje pumpi se vrši u zavisnosti od brzine pumpi i to tako što ukoliko su brzine maksimalne - uključuje se slobodna pumpa koja je radila najmanji broj minuta od slobodnih pumpi, ili ako su brzine minimalne - isključuje se pumpa u radu koja je radila najveći broj minuta od uključenih pumpi, a takođe i u zavisnosti od nivoa vode u rezervoaru, odnosno pritiska u potisnoj cevi, tako što ako je dostignut granični gornji nivo - isključuje se pumpa u radu koja je radila najveći broj minuta od uključenih pumpi, ili ako je dostignut granični donji nivo uključuje se slobodna pumpa koja je radila najmanji broj minuta od slobodnih pumpi. Pored toga uveden je i princip vodeće pumpe kojim je postignuto da se smanji mogućnost da jedna pumpa bude u radu duži period vremena (određen je period, obično 24 časa, u kojem je jedna pumpa vodeća i tada ta pumpa ima prednost pri uključivanju bez obzira na broj radnih minuta, a pri isključivanju se isključuje poslednja).

Unitronics V570
Slika 2. Operatorski PLC "Unitronics"  V570 sa ekranom
osetljivim na dodir, postavljen na vratima elektro ormana
PLC prikazuje sistem regulacije na svom ekranu koji se koristi i za unošenje podataka od strane operatera, zahvaljujući tome što je osetljiv na dodir. Sistem se prikazuje na više različitih ekrana koji se menjaju pritiskom odgovarajućeg tastera na ekranu i to su sledeći ekrani:

 • Prikaz sistema regulacije
 • Upravljanje crpnim pumpama
 • Upravljanje potisnim pumpama
 • Detaljan prikaz crpne pumpe
 • Detaljan prikaz potisne pumpe
 • Grafik nivoa vode
 • Grafik pritiska
 • Podešavanja crpnog sistema
 • Podešavanja potisnog sistema
 • Prikaz neispravnosti

SCADA
Slika 3. SCADA Pregled sistema
SCADA sistem je napravljen u programu „Lookout" (verzija 6.2) firme „National Instruments" (SAD).
Svaka crpna stanica ima tri prikaza na displeju:

 • Prikaz sistema
 • Podešavanje i upravljanje
 • Prikaz grafika nivoa vode u rezervoaru i nivoa pritiska u potisnoj cevi u realnom vremenu

Podaci o radu sistema se memorišu na lokalnom disku na PC-u, u vidu izveštaja.

Kompletno uputstvo za rad sa sistemom možete preuzeti sa sledeće veze: Uputstvo